แบบเสนอสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า (Forms to propose details for AGM2022 in advance)

  1. แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้า
    (Form to propose agenda for 2022 Annual General Meeting of Shareholders in advance)  (download)
  2. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2565
    (Form to nominate the Company’s director(s) for the year 2022) (download)
  3. แบบส่งคำถามล่วงหน้าการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
    (Form to propose question(s) for 2022 Annual General Meeting of Shareholders in advance) (download)

ช่องทางการรับเรื่อง ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 02-877-9510 ต่อ 350 โทรสาร 02-877-9510 ต่อ 341 E-mail: corporatesecretary@thaiballast.com