แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Details of the Warrants to Purchase the Newly Issued Ordinary Shares of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited (the “Warrants” or “TMI-W2”))

ตามที่บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TMI-W2) ได้ทั้งสิ้น 335,306,943 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิคือวันที่ 29 มีนาคม 2567 และวันที่ 30 ธันวาคม 2567 (ในกรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิเดิมแต่ละครั้ง)

บริษัทขอแจ้ง วันที่ใช้สิทธิครั้งที่ 1 คือวันที่ 29 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารแนบ  [Download]

According to Teera-Mongkol Industry Public Company Limited’s issuance of warrants, to purchase the newly issued ordinary shares of the Company (“TMI-W2”) to the existing shareholders of the Company in the amount of 335,306,943 units without charge on June 1, 2023, which the warrants can be exercised on March 29, 2024, and December 30, 2024 (If the Exercise Date(s) do(es) not fall on Business Day, the Exercise Date(s) shall be postponed to the last Business Day before the determined Exercise Date(s))

The Company would like to inform that the 1st exercise date shall fall on March 29, 2024 details are as attachment [Download]