วิดีโอ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่  28 เมษายน 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)