รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TMI-W2 ครั้งที่ 1 (Report of the results of the 1st exercise of TMI-W2)

ตามที่บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 (TMI-W2)  จำนวน 335,306,943 หน่วย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 โดยมีกำหนดการใช้สิทธิ ครั้งที่   1 คือ วันที่ 29 มีนาคม 2567 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งผลการใช้สิทธิตามเอกสารแนบ [Download]

According to Teera-Mongkol Industry Public Company Limited’s issuance of right offering warrants to purchase ordinary shares No.2 (“TMI-W2”) totally 335,306,943 units on June 1, 2023, and the 1st exercise of the warrants was on March 29, 2024, the company would to inform the results of the 1st exercise of TMI-W2 as on enclosure. [Download]