ประกาศการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Dissemination the Minute of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

ตามที่บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 นั้น บริษัทขอเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้