ประกาศการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
 2. Invitation Letter for the Annual General Meeting of Shareholders 2022
 3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1-2564
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (Proxy Form A)
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (Proxy Form B)
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  (Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy)
 7. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (The regulations of the company regarding the shareholder’s meeting)
 9. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Conditions, criteria, and procedures to attend the meeting)
 10. แผนที่สถานที่จัดงาน (Map of Meeting Venue)
 11. รายงานประจำปี 2564
 12. Annual report 2021