ประกาศการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Announcement of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางสำหรับการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ดังนี้

Teera – Mongkol Industry Public Company Limited is going to hold the 2024 Annual General Meeting for Shareholders on Friday, April 26, 2024, at 10.00 Hrs., Park Village Rama 2: 1/1 Rama II Soi 56, Samaedam, Bangkhunthian, Bangkok. In order to facilitate the shareholders to acquire information, the company has posted the invitation letter and relevant information on its website as following;

เอกสารประกอบการประชุม (Invitation letter and relevant information)

 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ฉบับเต็ม)        [Download]
 2. Notice of 2024 Annual General Meeting of Shareholders (Full Version)          [Download]
 3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566          [Download]
 4. Report of 2023 Annual General Meeting of Shareholders     [Download]
 5. หนังสือมอบฉันทะ ก (Proxy Form A)           [Download]
 6. หนังสือมอบฉันทะ ข (Proxy Form B)           [Download]
 7. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy)            [Download]
 8. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง    [Download]
 9. Profiles of Directors Proposed as Directors for the Company.             [Download]
 10. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [Conditions, criteria and procedures to attend the meeting through electronic platform (E-Meeting)]   [Download]
 11. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (The regulations of the company regarding the shareholder’s meeting)            [Download]
 12. แผนที่สถานที่จัดงาน (Map of Meeting Venue) [Download]
 13. แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2566  [รายงานประจำปี 2566] [Structured Data Report]
 14. 56-1 One Report / Annual Report 2023 [Annual Report 2023] [Structured Data Report]