ประกาศการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Announcement of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders)

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28  เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางสำหรับการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ดังนี้

Teera – Mongkol Industry Public Company Limited is going to hold the 2023 Annual General Meeting for Shareholders on Friday, April 28, 2023, at 10.00 Hrs., through electronic platform (E-AGM), in accordance with Emergency Decree on electronic meeting B.E. 2563 (2020). In order to facilitate the shareholders to acquire information, the company has posted the invitation letter and relevant information on its website as following;

เอกสารประกอบการประชุม (Invitation letter and relevant information)

 1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566          [Download]
 2. Notice of 2023 Annual General Meeting of Shareholders      [Download]
 3. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565          [Download]
 4. Report of 2022 Annual General Meeting of Shareholders     [Download]
 5. หนังสือมอบฉันทะ ก (Proxy Form A)           [Download]
 6. หนังสือมอบฉันทะ ข (Proxy Form B)           [Download]
 7. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (Profile of Independent Directors for shareholder’s consideration in appointing them as proxy)            [Download]
 8. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง    [Download]
 9. Profiles of Directors Proposed as Directors for the Company.             [Download]
 10. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ [Conditions, criteria and procedures to attend the meeting through electronic platform (E-Meeting)]   [Download]
 11. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (The regulations of the company regarding the shareholder’s meeting)            [Download]
 12. แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2565          [Download]
 13. 56-1 One Report / Annual Report 2022      [Download]