การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  (Dissemination the Minute of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

ตามที่บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 นั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiballast.com ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป [Download]

Regarding the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited (the Company) which was held on April 26, 2024, the Company has disseminated the minute of the meeting on website at www.thaiballast.com since May 9, 2024. [Download]