logo

.
Home 2017 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
Shareholder Meeting - 2017
Friday, 12 May 2017 00:00

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (ตรงกลาง) รองประธานกรรมการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) หรือ TMI พร้อมคณะผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร

download

 
bottom

Copyright © 2010.TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC CO,.LTD.