logo

.
Home 2016 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
Shareholder Meeting - 2016
Tuesday, 03 May 2016 00:00

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (ตรงกลาง) รองประธานกรรมการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) หรือ TMI พร้อมคณะผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ณ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2

download

 
bottom

Copyright © 2010.TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC CO,.LTD.