แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Result of the proposal of the 2023 AGM’s agendas, questions, and candidate(s) nomination for the Board of Directors in advance)

ตามที่บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 – 25 มกราคม 2566

Teera-Mongkol Industry Public Company Limited (“the Company”) had invited the Company’s shareholders to propose the agenda for the 2023 Annual General Meeting of shareholders, including questions submission, and candidates for the Company’s Board of Directors nomination, which the shareholder could propose requirements from November 25, 2022 – January 25, 2023.

          บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

The Company would like to inform that the proposal period had ended. And there was no agendas, questions, or the Company’s Board candidates proposed for the 2023 Annual General Meeting of shareholders.