แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Result of the proposal of the 2024 AGM’s agendas, questions, and candidate(s) nomination for the Board of Directors in advance)

ตามที่บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม ส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566

          Teera-Mongkol Industry Public Company Limited (“the Company”) had invited the Company’s shareholders to propose the agenda for the 2024 Annual General Meeting of shareholders, including questions submission, and candidates for the Company’s Board of Directors nomination, which the shareholder could propose requirements from September 18, 2023 to December 29, 2023.

          บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บัดนี้ พ้นกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รวมถึงไม่มีการส่งคำถามล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

The Company would like to inform that the proposal period had terminated. And there was no agendas, questions, or the Company’s Board candidates proposed for the 2024 Annual General Meeting of shareholders.