การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  (Dissemination the Minute of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders)

ตามที่บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 นั้น เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการรับข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaiballast.com ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป [Download]


Regarding the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited (the Company) which was held on April 28, 2023, the Company has disseminated the minute of the meeting on website at www.thaiballast.com since May 10, 2022. [Download]