logo

.
Home
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
Shareholder Meeting - 2017
Friday, 12 May 2017 00:00

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (ตรงกลาง) รองประธานกรรมการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) หรือ TMI พร้อมคณะผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร

download

Read more...
 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
Shareholder Meeting - 2018
Wednesday, 09 May 2018 00:00

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (คนที่ 3 นับจากซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) หรือ TMI พร้อมคณะผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ณ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2
https://youtu.be/IJOXgMfbQ4w

download

Read more...
 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
Shareholder Meeting - 2020
Thursday, 07 May 2020 00:00

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน ณ ออฟฟิศ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เจริญนคร

https://youtu.be/fnEOJ8YVRao

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

Read more...
 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
Shareholder Meeting - 2019
Thursday, 09 May 2019 00:00

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร (คนที่ 3 นับจากขวา) รองประธานกรรมการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) หรือ TMI พร้อมคณะผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรม เซ็นทรัล เพลส มหาชัย
https://youtu.be/yexsiAL8Dw0

download

Read more...
 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
Shareholder Meeting - 2021
Thursday, 07 May 2020 15:29

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ดร.ธนู กุลชล (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสระ และคณะกรรมการบริษัท ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ TMI เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ ถนนพระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

https://youtu.be/fYB6Kle5mJ0

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

Report of Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2021 

Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 2 of 20
bottom

Copyright © 2010.TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC CO,.LTD.