logo

.
Home 2013 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
Shareholder Meeting - 2013
Friday, 10 May 2013 00:00

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ( แถวล่าง ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) TMIพร้อมคณะผู้บริหาร และกรรมการตรวจสอบของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จ.สมุทรสาคร

download

 
bottom

Copyright © 2010.TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC CO,.LTD.